บุคลากร

บุคลากร  ประกอบด้วย

กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสมหมาย  นันทราช 042970131  
นายพรมมา  ศิลารักษ์  
นางอุทัยวรรณ  ดีนวลพะเนาว์    
นางยุพเยาว์  พรหมนุชิต    
นางสาวรัตติยา  แซ่โค้ว    
นายสุทิน  บุตรมหา    
นายอุทัย  แก่นท้าว    
นายสบาย  มูลไชยสุข    
นายวินิจ  ทิพม่อม    
นายทองพูน  ชาปากดี    
นายสุรชัย  โยธานัก    
นายทองสุข  ศรีหาพุฒ    
นายอารีย์  คำชมภู    
นายอดิศร  เกตุวงษา    
นายสีสุวรรณ  แสนสามารถ    
นายประสิทธิ์  ศรีสว่าง    
นายจักรกฤษ  ทัศคร    
นายไพรัตน์  อามาตรทอง    
นายพิศาล  สุริยะธนัง    
นางสุดารัตน์  วงศ์ษาพาน    
นางสาวอุมารินทร์  สอนซ้าย    
นางสาววาสนา  แสนสามารถ    
นางสาวชฎารัตน์ รื้อเรือง      


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(Financial and Assets Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสาวอารมณ์  สุทธิอาจ 042970130  
นางขวัญเรือน  เวชกูล    
นางนริศรา  พรมวัง    
นางสาวผ่องฉวี  ชาเครือ    
นางวิลาวรรณ  บรรลือ    
นางกัลยารัตน์  แก้วเก็บคำ    
นางสาววิไลลักษณ์  ศิริขันธ์    
นางสาวปนัดดา  ฮมแสน    
นางสาวภรณ์ทิพย์  แสนรัตน์    


กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสมบัติ   แก้วมะ 042970131  
นางนิราตรี  รักษาภักดี    
นางณัฐหทัย  ชุมปัญญา    
นางพนารัตน์  ภัทรจารี    
นางวรางครัตน์  บุณยทรรพ    
นางสาวกัลยา  งันลาโสม    
นายทัศน์ชัย  อภัยโส    
นายเฉลิมศักดิ์ฺ  ป้องหลักคำ    


กลุ่มวินัยและนิติการ (Legal Officer Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสุพัตรา  แสนอุบล 042970131  
นางพินทุมดี  เหล่ากว้าง    

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายศักดิ์สิทธิ์  ไพจิตรโยธี 042970133  
นางกิ่งกาญจน์  ปัญญาประชุม    
นางสาววารุณี บารมี    
นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา    
นางสาวอรวรรณ ลือชัย    
นายรัชพันธุ์ นันทราช    


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(Promotion of Educational Provision Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางดวงดาว  เหลื่อมศรี 042970131  
นางอรัญญา  แสนสีแก้ว    
นายนพดล  วงศ์กาฬสินธุ์    
นางวริญทิพย์  เครือทองศรี    
นายพิษณุ  สุวรรณไตรย์    
นายยุทธศักดิ์  อุส่าห์    
นางสาวดารารัตน์  คำคนคล่อง    

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายสมพร  หลิมเจริญ 042712191  
นางพรชนก  พรมอารักษ์    
นายพิชัย  ชาบรรทม    
นายเอนก  เกตุวงศา    
นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม    
นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์    
นายธนะศักดิ์  จันทร์พรม    
นายไพบูรณ์  คำภูมี    
นายบรรพต  แสนสุวรรณ    
นางสาวกิติยารัตน์  โพธิ์    
นางกุลธิดา  ผุยผล    


หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Dudit Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางญาณิชศา  โชติธนผล 042712191  
นางสุมนทา  สงวนนาม    
นายสุพัฒน์พงษ์  แก้วกิ่ง