บุคลากร

บุคลากร  ประกอบด้วย

กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสมหมาย  นันทราช 042970131  
นายพรมมา  ศิลารักษ์  
นางอุทัยวรรณ  ดีนวลพะเนาว์    
นางยุพเยาว์  พรหมนุชิต    
นายสุทิน  บุตรมหา    
นายสบาย  มูลไชยสุข    
นายวินิจ  ทิพม่อม    
นายสุรชัย  โยธานัก    
นายทองสุข  ศรีหาพุฒ    
นายอดิศร  เกตุวงษา    
นายสีสุวรรณ  แสนสามารถ    
นายประสิทธิ์  ศรีสว่าง    
นายจักรกฤษ  ทัศคร    
นายไพรัตน์  อามาตรทอง    
นายพิศาล  สุริยะธนัง    
นางสุดารัตน์  วงศ์ษาพาน    
นางสาวอุมารินทร์  สอนซ้าย    
นางสาววาสนา  แสนสามารถ    
นายวิจักษณ์  อัศวาวุฒิ    


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(Financial and Assets Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสาวอารมณ์  สุทธิอาจ 042970130  
นางขวัญเรือน  เวชกูล    
นางนริศรา  พรมวัง    
นางสาวผ่องฉวี  ชาเครือ    
นางวิลาวรรณ  บรรลือ    
นางสาววิไลลักษณ์  ศิริขันธ์    
นางฐิติมา ชัยบิล    
นางสาวภรณ์ทิพย์  แสนรัตน์    


กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสมบัติ   แก้วมะ 042970131  
นางณัฐหทัย  ชุมปัญญา    
นางพนารัตน์  ภัทรจารี    
นางวรางครัตน์  บุณยทรรพ    
นางสาวกัลยา  งันลาโสม    
นายทัศน์ชัย  อภัยโส    
นางสาวสุรางคนางค์  โกศัลวัฒน์    
นางสาวสุภาพร  กุลนาม    
นายเฉลิมศักดิ์ฺ  ป้องหลักคำ    


กลุ่มกฎหมายและคดี (Legal Officer Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสุพัตรา  แสนอุบล 042970131  
นางพินทุมดี  เหล่ากว้าง    

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายศักดิ์สิทธิ์  ไพจิตรโยธี 042970133  
นางกิ่งกาญจน์  ปัญญาประชุม    
นางสาววารุณี บารมี    
นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา    
นายวัชกรณ์ ชุมปัญญา    


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(Promotion of Educational Provision Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางดวงดาว  เหลื่อมศรี 042970131  
นางอรัญญา  แสนสีแก้ว    
นายนพดล  วงศ์กาฬสินธุ์    
นางวริญทิพย์  เครือทองศรี    
นายวิษณุ  สุวรรณไตรย์    
นางสาวรัตติยา  แซ่โค้ว    
นายยุทธศักดิ์  อุส่าห์    
นางสาวอรวรรณ ลือชัย    

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายสมพร  หลิมเจริญ 042712191  
นางพรชนก  พรมอารักษ์    
นายพิชัย  ชาบรรทม    
นายเอนก  เกตุวงศา    
นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม    
นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์    
นายธนะศักดิ์  จันทร์พรม    
นายไพบูรณ์  คำภูมี    
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  บรรณสาร    
นางสาวส่องแสง  อัยวรรณ    
นางนิรันดร  จันลาวงศ์    
นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรณ    
นายสมนึก  พิมพ์นนท์    
นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย    
นายบรรพต  แสนสุวรรณ    
นางสาวกุลธิดา  ผุยผล    


หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Dudit Group)

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางญาณิชศา  โชติธนผล 042712191  
นางสุมนทา  สงวนนาม    
นายสุพัฒน์พงษ์  แก้วกิ่ง    

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางนิราตรี  รักษาภักดี 042712191  

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายไพบูรณ์  คำภูมี 042712191