ประวัติ สพป.สน.เขต 1

ประวัติ สพป.สน.เขต 1

 

          จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร  อำเภอกุสุมาลย์  อำเภอโพนนาแก้ว  อำเภอ
โคกศรีสุพรรณ  อำเภอเต่างอย  อำเภอภูพาน  อำเภอกุดบาก  อำเภอนิคมน้ำอูน  อำเภอวาริชภูมิ  อำเภอส่องดาว  อำเภอสว่างแดนดิน  
อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอพังโคน  อำเภอพรรณานิคม  อำเภออากาศอำนวย  อำเภอวานรนิวาส  อำเภอคำตากล้า  และอำเภอบ้านม่วง

          ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 172 เมตร  ตอนกลางเป็นที่ราบต่ำเหมาะแก่
การทำนา มีหนองหาร เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77,016 ไร่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝน
โดยเฉลี่ย 1,449.9 มิลลิเมตรต่อปี  การคมนาคม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดตั้งที่อำเภอเมืองสกลนคร  
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด และอำเภอเขตปริมณฑล  การคมนาคมติดต่อทางรถยนต์  อำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 42 กิโลเมตร
ได้แก่ อำเภอกุดบาก  อำเภอใกล้ที่สุด 22 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ในเขตชุมชนเมือง
ค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า  ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรม  สำหรับชุมชนอำเภอรอบนอก มีอาชีพทำนา ทำไร่  
มีระบบชลประทานขนาดย่อม  สนับสนุนส่งเสริมรายได้และสภาพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง