อดีตผู้บริหาร

อดีตผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาสกลนคร เขต 1 และ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ชื่อ - สกุล ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
นายสถาพร  หยองเอ่น 7 กรกฎาคม 2546 21 มิถุนายน 2547
นายพิษณุ  ตุลสุข 21 มิถุนายน 2547 12 มกราคม 2550
นายดิลก  พจน์พงษ์ 1 ตุลาคม  2550 20 มีนาคม 2553
นายยุทธพงศ์  วชิรปัญญาวัฒน์ 26 มีนาคม 2553 31  ตุลาคม  2553
นายธนากร  งามชมภู 1  พฤศจิกายน 2553 30  กันยายน  2555
นายเทวรัฐ  โตไทยะ 1  ตุลาคม  2555 30 กันยายน 2561